int reglementpanathlon

Intern reglement K.Steenokkerzeel VO

1.      ALGEMEEN

1.1.  Plezier, vriendschap, competitiviteit, progressie  en een gezonde geest in een gezond lichaam zijn de leidmotieven van de club.
1.2.  De spelers kunnen in geval van meningsverschillen op sportief vlak contact opnemen met de Jeugdcoördinator indien een voorafgaand gesprek met de betrokken jeugdtrainer en/of délégé geen oplossing opleverde. De Jeugdcoördinator kan partijen uitnodigen om te worden gehoord.
1.3. Geen onnodige waardevolle voorwerpen (GSM, horloge, sieraden, …) of grote hoeveelheden geld meebrengen naar de training of match. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken.
1.4. In geval van het teveel of tekort aan spelertjes in een ploeg neemt de club onderstaande maatregelen in volgorde van voorkeur teneinde zoveel mogelijk de spelertjes te laten spelen en bijleren:

1. 4.1     Doorschuiven: Met akkoord van trainers, club, ouders en spelertjes kan een spelertje die het aankan een jaar hoger spelen. Laten zakken mag niet.
1.4.2       Beurtrol met spelertjes die het aankunnen:  Met akkoord van trainers en club kunnen spelertjes die het aankunnen om beurten een wedstrijd spelen met de ploeg van een jaar hoger indien er hier een tekort is.
1.4.3       Splitsen van te grote ploegen met als streefdoel om 2 evenwichtige ploegen te creëren volgens hun niveau.

1.5. Het wordt sterk aangeraden om meisjes 1 jaar lager te laten spelen dan hun leeftijd. Er wordt gezorgd voor aparte kleedkamers bij thuis en uitwedstrijden.
1.6. Spelers die bij regelmaat het reglement overtreden kunnen door het bestuur van K.Steenokkerzeel VO worden ontslagen en zijn dan niet meer welkom op de club.

2. GEDRAG EN LEEFREGELS TIJDENS TRAININGEN

2.1.  Elke afwezigheid voor een training wordt vooraf gemeld aan de trainer of délégé vanaf U6 owv mogelijke impact op de trainingsopstellingen van de trainer. In geval dat speler niet kan trainen of veel te laat is op training, kan deze speler uitgesloten worden voor een wedstrijd indien er een teveel aan spelertjes is. Dit is GEEN straf voor dit spelertje maar moet degenen stimuleren die wel al de trainingen hebben meegemaakt voor de match.
2.2.  Woensdag wordt info overhandigd ivm de wedstrijd van het weekend (door info papiertje, email, SMS of mondeling).  Het is de trainer die bij de laatste training beslist wie mag deelnemen. Het aanduiding bord in de kantine bevat eveneens steeds de laatste up-to-date info ivm de wedstrijd.
2.3.  Eventuele last minute annulaties van trainingen of wedstrijden owv weersomstandigheden worden de dag zelf door délégé of trainer verwittigd via SMS of telefoon.
Deze beslissing wordt enkel allen door het bestuur en/of TVJO gedaan
2.4.  Elke speler is minimaal 10 minuten vóór het begin van de training aanwezig op de club.
2.5.  De speler brengt zijn persoonlijke bal mee naar de training. Er wordt geen bal meegenomen naar de match.
2.6.  Anderstalige spelers moeten tijdens de trainingen en match Nederlands praten. Het gebruik van Nederlands bevordert de sportieve en algemene integratie.
2.7.  Bij aankomst begeeft de speler zich onmiddellijk naar zijn trainer en délégé op het veld of kleedkamer afhankelijk wat de afspraak is. Deze moeten uiteraard met een hand begroet worden.
2.8.  Het wordt vanaf U10 sterk aangeraden voor elke speler om na de training een douche te nemen. Dit niet alleen om het groepsgevoel te stimuleren maar ook om slijk en bezweette lichamen te vermijden. Dit gebeurd onder toezicht van trainers en afgevaardigde. Vanaf U9 zijn de ouders niet meer welkom in de kleedkamer.

3. GEDRAG EN LEEFREGELS TIJDENS WEDSTRIJDEN

3.1.   Indien U nog niet ingeschreven bent in de voetbalbond mag het spelertje geen wedstrijden meedoen owv verzekering. Voor inschrijving kan U zich wenden tot Jeugdcoördinator Patrick of Voorzitter Miel tijdens de trainingen (vraag naar hen aan de toog).
3.2.   Afwezigheden voor de weekend match worden ten laatste gemeld tegen donderdag avond aan de délégé of trainer. Hierdoor kan nog een alternatief uitgewerkt worden met eventueel andere ploegen.
3.3.   De spelertjes moeten de avond voor de wedstrijd op tijd in bed. De nachtrust van de spelers is van het allergrootste belang om de intensiteit van de inspanningen te kunnen verwerken.
3.4.   Elke speler biedt zich voor de wedstrijd aan met de ontvangen training en sportzak van de club. Dit geeft een extra imago aan onze club. Dit zal streng opgevolgd worden door trainers en afgevaardigden.
3.5.   Elke speler groet zijn trainer (en afgevaardigde) bij aankomst en vertrek in de club.
3.6.   Bij het te laat komen tijdens een wedstrijd, begint dit spelertje op de bank. Ook al is het meestal de schuld van de ouders, zij moeten dan ook meer verantwoordelijk nemen op dit vlak
3.7.   De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens wedstrijden, opwarming en wedstrijdbesprekingen.
3.8.   De spelers zijn het visitekaartje en het uithangbord van onze club. Zij brengen de naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten. Respect naar andere spelertjes, trainers en ZEKER de scheidsrechter is key!
3.9.   Tijdens de rust geeft de trainer PER SPELERTJE aan welke de goede punten waren, welke de mindere en waar dit spelertje moet op letten voor de 2e helft. Frustraties van spelertjes NOCH trainer zijn hier aan de orde!!!
3.10.  Als de speler klaar is, wacht hij in de kleedkamer tot andere spelers van zijn groep klaar zijn. De trainer geeft een briefing in de kleedkamer voor de wedstrijd en een debriefing nadien (zonder ouders erbij). In groep begeven de spelers zich dan naar het veld voor de wedstrijd en naar de kantine erna.
3.11.  Elke speler krijgt na de wedstrijd een drankbonnetje
3.12.  Tijdens tornooien nuttigen de spelertjes geen vettige spijzen tussen de matchen. Eventueel zelf sandwiches en fruit voorzien.
3.13.  Tornooien (april en mei) bestaan uit meerdere wedstrijden en kunnen tot een halve dag en langer duren. Daar de club niet verantwoordelijkheid is voor de opvang van de spelertjes tussen de wedstrijden wordt gevraagd aan de ouders om begeleiding te voorzien.
3.14.  Hou de kleedkamers proper! Vooraleer na een training of wedstrijd terug te keren in de kleedkamer worden buiten de schoenen en eventueel de ballen schoongemaakt.

4. SPECIFIEKE GEDRAGSREGELS VOQR OUDERS

4.1.   De ouders worden met aandrang gevraagd om op een positieve manier (juist taalgebruik, beheersen van emoties, geen confrontaties met ouders van tegenpartij, …) voor alle jeugdspelers te supporteren.
4.2.   Ouders zijn geen trainers en dus kan coaching alleen van de trainer komen. Er mogen dus GEEN voetbaltechnische richtlijnen gegeven worden aan de spelertjes tijdens een wedstrijd!
4.3.   Ook de scheidstrechter dient gerespecteerd te worden en eventuele scheidsrechterlijke vergissingen mogen geen aanleiding geven tot vulgaire scheldpartijen of het sport educatieve karakter op de helling zetten. Enkel de trainer kan op een RUSTIGE manier eventuele vergissingen melden aan de scheidsrechter en dus NIET de ouders noch spelertjes!
4.4.   Het belonen van de jeugdspelers voor de geleverde prestaties (premie voor doelpunten etc…)  wordt ten zeerste afgeraden. Dit is in tegenstrijd met een groepssport!
4.5.   De ouders van elke speler worden met aandrang gevraagd om er voor te zorgen dat de jeugdspeler op tijd komt en te verwittigen in geval van afwezigheid op training en match (voor donderdag avond).
4.6.   De ouders moeten bij de thuiswedstrijden achter de omheining staan. Enkel de trainer(s) en délégé mogen op het veld staan.
4.7.   Om het respect tussen speler en trainer te ondersteunen, helpen de ouders door geen beslissingen van de trainer ivm opstelling, trainings of wedstrijd activiteiten in twijfel te trekken in aanwezigheid van de speler. Hiervoor kan indien nodig een onderhoud met trainer en/of délégé gevraagd worden.
4.8.   Het dragen van voetbalschoenen in de kantine is niet toegestaan.

5.PANATHONVERKLARING

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

We verklaren dat:
1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

 • Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.
 • We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.
 • We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair-play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.
 • We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.
Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.
We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.
We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…
We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.
We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht
 • Sport te beoefenen
 • Zich te vermaken en te spelen
 • In een gezonde omgeving te leven
 • Waardig behandeld te worden
 • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
 • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
 • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 • In veilige omstandigheden aan sport te doen
 • Te rusten
 • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden
 • Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

6. Ook hebben alle trainers, afgevaardigde en bestuursleden de verklaring ondertekend.
7. Deze verklaring houd ook in dat elk kind dat regelmatig aanwezig is op de training dan ook minstens 50% van de wedstrijd moet spelen.

 

Laat ons er een tof en sportief voetbalseizoen van maken. We hopen jullie ook talrijk te kunnen ontmoeten op onze eetdagen!

Het Bestuur van K.Steenokkerzeel VO